Център за човешки ресурси
Търсене:
Система за атестация на персонала

Обслужващият персонал се атестира непрекъснато или периодически. Работата му се оценява по различни начини. Водещите ресторантьорски фирми не търпят компромиси в качеството на работата, особено на обслужващия персонал, имащ непосредствен контакт с гостите. У нас вече има практика за атестиране на персонала в ресторантьорската дейност. В миналото (1979-81 г.) у нас бяха разработвани много добри комплексни системи за управление на качеството в заведенията за обществено хранене (КСУКОХ), които, независимо че бяха внедрявани в поделения от системата на Балкантурист (Ст. Стамов и кол., 1980) - Сл. бряг, Албена, Ст. Загора, Пловдив и др., не можаха да се наложат.

Ето един пример на сега действаща система за атестиране на кадрите в ресторантьорската дейност във водещ туристически комплекс у нас.

СИСТЕМА ЗА АТЕСТАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА
в заведенията за хранене и развлечения1

Цели на атестацията

Целите, които трябва да се постигнат с оценяването на кадрите, се заключават в:

  • Осигуряване на обратна информация;
  • Подобряване на професионалната дейност;
  • Повишаване на мотивацията на кадрите;
  • Определяне на потенциалните възможности на лицето за по-нататъшна кариера;
  • Повишаване на трудовото възнаграждение;
  • Постигане на ангажираност на кадрите към фирмените и управленски цели;
  • Прилагане на надеждна система от стимули и санкции.

Критерии за оценяване

Оценяването се извършва по три основни критерия:

  1. Степен на изпълнение на трудовите задължения.
  2. Качество на работата.
  3. Личностни качества.

Използва се следната система за атестация на работещите в ресторантьорския и хотелиерски бизнес:

(а) Персонално атестиране.

Трите имена на атестирания: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длъжност на оценявания: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сектор (обект): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Използва се следната таблица за оценка, при което Срещу всеки от критериите се отбелязва с кръстче (+) съответната оценка:

Критерии

Оценка

Прио- ритет

отлична

много добра

добра

задово- лителна

незадово лителна

1.

Степен на приложение на професионалните знания, умения, сръчности (длъжностните характеристики)

3

2.

Прилагане на стандартите за качествено

3

обслужване на гостите.

3.

Работа в екип, сработване с колегите

4.

Ефективност.

3

5.

Преценка/умение да взема правилни решения.

2

6.

Чувство за отговорност.

2

7,

Присъствие (точност) на работното място.

1

8.

Външен вид.

1

9.

Инициативност

1

10.

Отношение към работата.

3

11.

Лоялност към фирмата.

3

12.

Комуникативни умения.

2

Оценка за изпълнение на трудовите задължения.

Оценка за качеството на работата.

Оценка на личностните качества.

ОБЩА ОЦЕНКА:

Ако за някой от оценяваните не се изисква да отговаря на определен критерий или той се оценява от други лица и служби, в графите за оценка не се попълва нищо. При това:

З = висок приоритет;
2 = среден приоритет;
1 = нисък приоритет.

(б) Критерии за оценяване.

(в) Коментарии върху оценяването.


Задължително се дава коментар за всички оценки под стандарта


(г) Коментарии на оценявания: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Трите имена на оценяващия: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длъжност на оценяващия: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Подпис на оценяващия: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длъжност на оценявания: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дата: . . . . . . . . . . . .

Последна актуализация на 31.10.2012