Център за човешки ресурси
Търсене:
Категоризация и класификация на заведенията за подслон и местата за настаняване

Диференцирането на хотелите и обслужването в тях, съобразно материалната база, обслужващ персонал и предлагани услуги, води началото си още от древни времена. Постепенно местните и централните органи на властта в отделните страни започват да контролират обема и качеството на обслужването и предлаганите услуги за пребиваване и подслоняване, а по-късно се изработват и предлагат и изискванията, на които трябва да отговарят отделните заведения.

Днес почти всички страни, в които се упражнява туристическа стопанска дейност, имат нормативни документи, от които се изхожда при диференциацията, типизацията и категоризацията на хотелиерските обекти.

Последна актуализация на 31.10.2012