Център за човешки ресурси
Търсене:
Други проекти на община Гърмен
Център за човешки ресурси
Център за човешки ресурси
АРТ Гърмен
АРТ Гърмен
АРТ Гърмен
АРТ Гърмен
Никополис Ад Нестум
Никополис Ад Нестум
Никополис Ад Нестум
Никополис Ад Нестум
Бизнес център Марчево
Бизнес център Марчево
Бизнес център Марчево
Бизнес център Марчево
СОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Гърмен
СОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Гърмен
Център за информация и услуги към Общинска Администрация Гърмен
Център за информация и услуги към Общинска Администрация Гърмен

І. “Реализирани проекти”:

1. Проект «Инвестиции в човешките ресурси за постигане на социално и икономическо сближаване в община Гърмен»

Програма ФАР, Трансгранично сътрудничество  България – Гърция 2004

Съвместен Фонд за малки проекти

Партньор: Община Агиос Атанасиос /Гърция/

www.garmen.yes.bg

2. Проект “Нови алтернативи за поминък за общините Гърмен и Босилово, чрез развитие на устойчив туризъм и сътрудничество между община Гърмен и община Босилово”

Програма ФАР, Трансгранично сътрудничество България – Македония 2004

Схема “Опазване на околната среда, културното наследство и институционално сътрудничество на регионално/местно ниво”

Партньор: Община Босилово /Македония/

www.garmen-travel.org

3. Проект «Градът на победата до Места – възстановяване и поддържане на обект на културното наследство»

Програма ФАР, Трансгранично сътрудничество България – Гърция 2004.

Схема «Насърчаване на културните, туристическите и човешки ресурси в трансграничния регион»

Партньор: Община Агиос Атанасиос /Гърция/

www.nicopolisadnestum.eu

4. Проект “Активен обмен между българския и гръцкия бизнес за ускорено икономическо развитие на община Гърмен”

Програма ФАР, Трансгранично сътрудничество България – Гърция 2005

Схема “Интегрирана подкрепа за икономическа развитие и стимулиране на заетостта”

Партньор: Община Пиерион /Гърция/

garmen.ramka.info

5. Проект “Приятелство, общуване и сътрудничество в трансграничния район между Гърмен  и Босилово”

Програма ФАР, Трансгранично сътрудничество България – Македония 2005

Съвместен фонд за малки проекти

Партньор: Община Босилово /Македония/

project.garmen.bg

6. Проект “Ремонт на пътища: с. Огняново – с. Рибново и с. Гърмен –с.  Ковачевица

Проектът е реализиран по Програма САПАРД, Мярка 2.3. Развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура.

Стойността на инвестицията е 4 654 732,80 лева.

7. Проект “Осигуряване на подходяща образователна инфраструктура в община Гърмен посредством ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в две училища в с. Огняново и с. Долно Дряново”

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Оперативна програма “Регионално развитие”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”

ІІ. «Проекти в процес на реализация»

1. “Строителство и реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения в с. Огняново, общ. Гърмен”

Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

2. Проект "Реставрация, консервация и социализация на късно античен град Никополис ад Нестум”

Оперативна програма “Регионално развитие”

Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието

на туристически атракции”

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

3. Проект „Повишаване на атрактивността на трансграничния регион Тасос-Гърмен чрез повишаване стойността на местните природни ресурси”

Оперативната програма за Европейско териториално сътрудничество

«Гърция – България 2007 – 2013 г.»

Водеща организация: Община Тасос, Гърция

Партньор: Община Гърмен

4. Проект „Облагородяване на пет села в община Гърмен”

Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Мярка 322

5. Проект „Дейности за подсилване на местния човешки ресурс”  

Оперативната програма за Европейско териториално сътрудничество

«Гърция – България 2007 – 2013 г.»

6. Проект "Създаване на мрежа за подкрепа на мобилността и развитие на човешките ресурси"

Оперативната програма за Европейско териториално сътрудничество

«Гърция – България 2007 – 2013 г.»

Последна актуализация на 31.10.2012