Център за човешки ресурси
Търсене:
Център за човешки ресурси

Центърът за човешки ресурси е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България - Гърция 2004, Фонд за малки проекти в подкрепа на икономическото развитие и насърчаването на заетостта.

Основните цели на центъра са:

  • Насърчаване на туризма и развитие на човешките ресурси в с. Гърмен
  • Обучение и преквалификация в областта на туризма на различни целеви групи от община Гърмен (намаляване на безработицата)
  • Подпомагане на местните МСП да развиват инициативи в сектора на туризма 
  • Обмяна на добри практики с гръцките партньори

Центърът предлага:

  1. Обучения по програми за развитие на бизнес и насърчаване на заетостта в областта на туризма, работни срещи, форуми по програма на Центъра
  2. Консултации на МСП в сферата на човешките ресурси и заетостта
  3. Информационни материали
  4. Поддържане на база данни с информация за свободни работни места в сектора на туризма.

Центъра за човешки ресурси в община Гърмен е създаден в рамките на трансграничния проект „Инвестициите в човешки ресурси за постигане на социално и икономическо сближаване в община Гърмен” финансиран по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България - Гърция 2004, Фонд за малки проекти в подкрепа на икономическото развитие и насърчаването на заетостта.

Общата цел на проекта е да стимулира икономическия растеж в община Гърмен чрез развитие на туристическия сектор и местните човешки ресурси.

Специфичната цел на проекта е да  насърчи оптималното използване на местните ресурси чрез прилагането на различни гъвкави форми на обучение и трансфер на добри практики от страна гръцкия партньор – Центъра за професионално развитие в община Агиос Атанасиос. Чрез изпълнението на горните дейности проектът цели да насърчи развитието на местни малки и средни предприятия в сферата на туризма и да предостави на жителите на общината методическа подкрепа за развитието на бизнес инициативи, професионална квалификация и ориентация.

Центърът за човешки ресурси ще продължи да работи и за в бъдеще за разширяването на местния капацитет за прилагане на иновационни и устойчиви практики в развитието на човешките ресурси на общината, както и ще продължи да предлага устойчива платформа  за развитие на инициативи за стимулиране на икономическия прогрес и заетостта.

Последна актуализация на 31.10.2012