Център за човешки ресурси
Търсене:
Информационен бюлетин общ. Гърмен-януари 2010 г.

Устойчиво развитие на общината

        Екип от ОбА с. Гърмен  по покана на зам. министъра  на Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Лиляна Павлова на 26.01.2010 г., присъства на работна среща. Общината ни бе поканена  от Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие” ,  приоритетна ос 3: “Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1: “Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/3.1-01/2009 Подкрепа за развитието на туристически атракции. На срещата са били обсъдени предстоящите дейности. Следва изготвяне на пълния работен  проект и внасяне в срок от 4 месеца.

        Наименованието на проекта е „Развитие на Културен туризъм, чрез реставрация и консервация на късно античния град Никополис Ад Нестум”

Основната целна настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да подкрепи развитието на конкурентноспособни туристически атракции, които допринасят за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.

Основна цел на операция 3.1. от ОПРР е развитие на интегрирани и специфични туристически продукти на базата на конкурентни и търсени атракции, които допринасят за диверсификацията и териториалното разпространение на туризма.

        Резултатите от реализацията на проекта ще  са следните:

·         Подобрено състояние на античния град Никополис ад Нестум чрез осъществяване на реставрация и консервация, а също така и подобрена достъпност на обекта на интервенция за хората с увреждания.

·         Подобрена атрактивност на обекта на интервенция чрез подобрение на  пространството  около паметника на културата.

·         Обучение на 10 души в следните професии: Аниматор в туризма, Екскурзовод и Пътувания, Туризъм и свободно време, съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение на НАПОО;

·         Осугуряване на работни места на обучените хора в туристическите атракции;

Проектът ще създаде устойчиво развитие на общината, чрез социализацията и запазването както на културно-историческите ценности в община Гърмен, така и на природните и дадености. Реализацията на настоящия проект е етап от изпълнението на Общинския план за развитие.

В настоящото предложение  партньор  на Община Гърмен  е Народно читалище “Искра” - с.  Гърмен. Основният принос на партньора ще бъде свързан с реализацията на лабиринта (сензитивния театър).   

Както в национален мащаб, така и в община Гърмен, туризмът се утвърждава като структуроопределящ бранш на местната икономика.

               Местни данъци – 2010 г.

      Краят на месец януари е срокът, в който фирмите, дължащи патент, трябва да внесат първата вноска за 2010 година. На неплатилите в срок се начислява лихва върху дължимата сума. Дължимите суми по патент за календарната година трябва да се внесат в касата на община Гърмен. Патентния данък може да се внесе наведнъж или на четири равни вноски както следва: 

първа вноска  - до 31 януари 2010 г.      

втора вноска  - до 30 април 2010 г.,

трета вноска  - до  31 юли 2010 г.,

четвърта вноска   - до 31 октомври 2010 г.

        От 1 януари 2010 година търговците, продаващи тютюневи изделия, трябва да се регистрират по Закона за ДДС, съгласно чл. 30 от Закона за тютюна и тютюневите изделия /ЗТТИ/.

Данък върху недвижимите имоти

Облагаеми обекти

    Съгласно промяната на чл. 10, ал. 4 от закона за местни данъци и такси, няма да се облагат с данък недвижими имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително. Досега необлагаемият праг беше 2520 лв.

   Съществен момент е новият ред за деклариране на нежилищни  имоти, чийто собственик или вещноправен ползвател е предприятие.

 С промяната чл. 17, ал. 2 от ЗДМТ, в сила от 01.01.2010 г.,както за  жилищните, така и за нежилищните имоти, върху които имат право на собственост, съответно им е  учредено ограничено вещно право на ползване, предприятията следва да подават и декларации по реда и в срокове по чл. 14. Следователно, за нежилищните недвижими имоти  ще се подават два вида декларации: както по чл. 17, ал. 1 от закона, с която ще се декларира, както и досега отчетната стойностна имотите, така и по чл. 14, в която ще се декларират всички характеристики на имота, имащи значение за изготвянето на данъчна оценка по  Приложение №2. 

  С оглед измененията в закона, декларациите по чл. 14 подлежат на подаване в следните срокове:

За нежилищните имоти, придобити от предприятия  след  1 януари 2010 г.,респ. за тези, върху които след тази дата е учредено вещно право на ползване  в полза на предприятие – в двумесечен срок  от придобиването/учредяването на вещното право; За нежилищни имоти, придобити от предприятия преди 1 януари 2010 г., респ. за тези, върху които преди тази дата е учредено вещно право на ползване в полза на предприятие – до 30 юни 2010 г.

     

    От 01.01.2010 г. се отменя освобождаването от данък на стопанските сгради на селскостопанските производители, използвани за селскостопанска дейност.

Социална дейност

    На 19 и 20. 01.2010 г. в Център за социални услуги /ЦСУ/ с. Марчево се проведе обучение на специализиран персонал от фондация “Сийдър”. Фондацията вече е подписала меморандум за партньорство с двете  общини (Ардино и Гърмен). Фондация “Сийдър” е поела ангажимент за изграждане на капацитет в българските общини да се грижи за хората с увреждания и деца в неравностойно положение, като например тези, живеещи в институцията  в Горна Козница. Тя цели да ускори положителните социални промени в България, като подпомага предлагането на качествени социални услуги и грижи за деца и младежи в неравностойно положение.

       Улеснява обучението на обгрижващия персонал, който към момента работи в българските сиропиталища, както и набирането и обучението на обгрижващия персонал за бъдещите алтернативни услуги.

      За да направи това Фондацията:

Работи с централните и местни власти, за да създаде надеждни инструменти за деинституционализация в България. Използва експертна и консултантска помощ, за да структурира и създаде подели, приложими в българските условия.

     

Защо прави това Фондацията:

Те вярват, че всеки човек заслужава човешко отношение. Те вярват, че всеки човек има основни, неотменими човешки права. Те вярват, че България е способна да осигури подходяща грижа за хората с увреждания.

     

           Обучението организира Линдзи Солцгивър, която  е мениджър „Управление на проекти” и фокусира работата си върху плана за деинституционализация на ДДУИ – Горна Козница.  Тя е завършила Бостънския колеж, специалност Педагогика и История и има опит в преподаването на деца със специални образователни потребности и разработването на проекти. Линдзи идва в България, за да работи като доброволец към Корпуса на мира. Лектор на обучението бе Петър Христов, опитен социален работник и преподавател по психотерапия в Югозападния университет в Благоевград. Той ще подпомогне работата  със своя опит в обучението на персонала и развитие на алтернативни грижи. На обучението присъства и Жени Петрова, която завършва Международни отношения и започва работа за фондация „Сийдър”, първоначално като доброволец. Тя се интересува от психология и работи предимно по изпълнението на проекта в Горна Козница. Заедно с това тя помага във всички други аспекти на работата на фондацията.  Обучението на специализирания персонал ще продължи до края на 2010 г.

Информация за текущи проекти по оперативните програми

От 1 февруари 2010 г. отново ще бъде отворен приемът по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2008 - 2010 г.

Заявления за финансиране могат да се подават по пет от мерките на програмата - "Пчелари проверители", "Борба срещу вароатозата", "Физикохимични анализи", "Закупуване на пчелни майки" и „Разработване на стандартизационни документи за критериите, качествените показатели и аналитичните методи за контрол на качеството и оценка на автентичността и безопасността на пчелните продукти".

Срокът за подаване на документи е до 31 март, но приемът може да бъде затворен и по-рано при изчерпване на наличните финансови средства по програмата. Свободният бюджет за 2010 г., за който пчеларите могат да кандидатстват за финансиране е в размер на около 180 000 лв. За първи път по Националната програма по пчеларство през 2010 г. се финансира покупката на пчелни-майки. Общият бюджет на програмата за 2010 г. е 2 290 000 лв.  Размерът на безвъзмездната финансова помощ по всички мерки е 80%, само за покупка на пчелни-майки тя е 50%. Помощта се изплаща след извършване на инвестицията. Средствата се осигуряват от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ). За да получат финансиране, пчеларите трябва да са регистрирани като земеделски производители, както и да разполагат с регистрация на пчелините от Националната ветеринарно - медицинска служба (НВМС). Най- голям интерес пчеларите имат към покупката на нови кошери и нови пчелни семейства.

      Предстои през февруари на работна среща между Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд "Земеделие" и браншовите организации да се обсъдят конкретните параметри на Националната програма по пчеларство за новия тригодишен период  -  2011-2013 г.

За съдействие и консултация се обръщайте към Бизнес център -  с. Марчево .

Тел.: 0885 10 50 20

Е-mail: biznescentermarchevo@abv.bg

Адрес на общинска администрация:

2960 с. Гърмен, обл. Благоевград

тел. 07523 /20-40 ;20-47            

факс: 07523 / 31-79

е-mail: obs_garmen@bitex.bg                      

Последна актуализация на 31.10.2012