Център за човешки ресурси
Търсене:
Информационен бюлетин на общ. Гърмен-февруари 2010 г.

Разпространява се безплатно                         Февруари/ 2010       брой   2 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА  НАСЕЛЕНИЕТО НА  ОБЩИНА ГЪРМЕН 

                    ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ                              

 І. Промени в Закона за здравното осигуряване, приети в края на 2009 година. Съгласно тези промени размерът на здравната вноска е 8%.

    1. Тази вноска се поема от държавата:

      -за всички пенсионери, включително за тези които получават пенсии по болест;

      -деца и ученици до 18 годишна възраст, но не по-късно от завършване на средно  образование;

      -студенти редовно обучение до 26 години;

      -лица с право на обезщетение за безработица / получаващи пари от борсата/ ;

      -ветерани от войните,военно инвалиди, инвалиди пострадали при отбраната на страната, както и при бедствия и аварии.

    2.Лица, които работят и имат трудови договори се осигуряват за сметка на работодателя и за своя сметка /в съотношение 60:40 /.

    3.Лица, упражняващи  свободна професия и/или занаятчийска дейност се осигуряват за своя сметка.

    4.Едноличните търговци, собственици и съдружници в търговски дружества също се осигуряват за своя сметка на база минимум 420 лв. и максимум 2 000 лв.

    5.Регистрирани земеделски производители  и тютюнопроизводите-лите също се осигуряват за своя сметка върху база 240 лева / месечно по 19,20 лв./ .

    6.Всички останали, които не се осигуряват на нито едно от тези основания – това са трайно безработни лица /независимо дали са  регистрирани или не на борсата/ подават декларация Образец№ 7  /може и от упълномощено лице в Териториалната дирекция на НАП – или познатата Данъчна служба Благоевград/ . Тези лица внасят по 16,80 лв. месечно. Срокът за подаване на декларацията е удължен до 30 юни 2010г.

   Какво следва да направим, когато нямаме здравна осигуровка? – Лицата пропуснали повече от три  вноски за последните три години се считат за здравно неосигурени. За възстановяване  на правата като  здравно осигурени и връщането обратно в системата става  чрез заплащане на дължимите месечни вноски за 3 години назад. Ако имате повече от тези 3 години невнесени здравни осигуровки, Вие сте здравно осигурен по закон, но дължите на държавата останалите пари плюс лихвите.

   Как възвръщат правата  си за здраве, лицата пребиваващи в чужбина? – Лицата, които пребивават в чужбина  повече от 183 дни в годината могат да уведомят данъчните  за това и да не плащат вноски за здраве до края на съответната година. Уведомлението става с  молба-декларация по образец, в която се декларира напускането на страната за повече от 183 дни в  годината. Когато се завърнат възстановяват правата си , ако платят накуп 12 вноски или след 6 последователни месеца  по 33,60лв. месечно и същевременно уведомят данъчните с молба – декларация, че са се завърнали в страната.

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИ

     ІІ. Регистрация и пререгистрация на земеделски производител.

      Пререгистрацията  на всички земеделски производители  е до 25 март в Общинската служба по земеделие в Гърмен.

     Регистрацията на земеделски производител е от 01 март до 30 май в Общинска служба по земеделие в Гърмен.

     Пропусналите този срок се регистрират в периода от 01 до 15 юни в Областна служба по земеделие в Благоевград. 

    Всички земеделски стопани , които желаят да кандидатстват за подпомагане по Системата за единно плащане на площ / СЕПП/ и схемите за национални доплащания през 2010 г. трябва да подадат заявленията си в срок:

    От 01  март до 15 май – без санкция

    От 15 май до 09 юни – със санкция от 1% за всеки просрочен ден

     ІІІ. Тютюнопроизводители.

     През  2010 г. производството на тютюн ще бъде подпомагано чрез Схема за национални доплащания. Право на подпомагане  по тази схема имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през която и да е година на референтния период 2007-2009 г., който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия. Помощта по схемата за национални доплащания за тютюн се изплаща на килограм въз основа на средногодишното количество изкупен  качествен  / 1-3 класа/ тютюн по сортови групи през референтния период.

     Тютюнопроизводителите през 2010 г. ще се осигуряват на база 240 лева за здравно осигуряване – 8 %, а за пенсионно осигуряване – 16%:

Здравно осигуряване            8%х 240 лв. – 19.20 лв. на месец Пенсионно осигуряване      16%х240 лв. – 38.40 лв. на месец

19.20 х 12 месеца = 230.40 лв.

38.40 х 12 месеца = 460.80 лв.

230.40 лв. + 460.80 лв. = 691.20 лв.

691.20 лв. – това е сумата на година за здравна и пенсионна осигуровка на едно лице.

     Ако лицето иска да ползва болничен лист / ако се наложи/ през годината, трябва да плати към пенсионната осигуровка /16%/ + 3.5% или 8.40 лв. на месец.

     Приходите на тютюнопроизводителите ще се облагат  с плосък данък.

Пример:

     Ако тютюнопроизводител е получил за годината общо  5 000 лева / от фирмата и премии/, той има по закон признати разходи в размер на 60% или това са  3 000 лева. Остават 2 000 лева. От тези пари се изважда здравната и пенсионната осигуровка /691.20 лв./ и остават – 1 308.80 лева. Тези пари се облагат с 10% плосък данък.

      1 308.80 х 10%= 130.88 лв.

     Остават 1 177.92 лв.

     От 5 000 лева за тютюнопроизводителя остават 4 177 лева чиста сума при платени  за годината  здравни и пенсионни осигуровки / без  болничен лист/.

   Важно е да се знае, че плащането на здравните и пенсионни осигуровки се извършва задължително месец за месец, а не наведнаж в края на годината.

   За майки  в платено майчинство – ако на нейно име е договора за тютюн, по закон майчинството се прекратява.

   Съгласно Регламент № 73 от 2009 година на Европейския съюз лица, които не са отглеждали тютюн /са нямали договор на тяхно име/ през последните три години няма да получат премии за реколта 2010 година.

   За допълнителна информация и въпроси, може да се обръщате към Бизнес център с. Марчево. Практиката за получаване на информация, касаеща цялото население ще продължи и за в бъдеще по този начин. Готови сме да приемаме Вашите предложения за информация, касаеща населението.

Тел. 0885 10 50 20

e-mail: biznescentermatchevo@abv.bg

КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

На 24.02.2010 г. кметът на община Гърмен – Ахмед Башев, кметът на община Сатовча –Арбен Мименов, кметът на община Хаджидимово – Людмил Терзиев,кметът на община Гоце Делчев – Владимир Москов  и Софийския университет “Св. Климент Охридски “-гр. София, представляван от Ректора – Проф.дин Иван Илчев, подписаха  Договор за партньорство за реализация на целите и дейностите в развитие на образователната стратегия на общините от Югозападните Родопи за периода 2010 – 2015 г.       С този договор Страните партньори се договориха да си сътрудничат в осъществяване на образователните цели и стратегии на общините от Югозападните Родопи, в обща Програма с наименование “ Места” за периода 2010-2015г. Основните цели на сътрудничеството са свързани с повишаване образователния статус на човешкия капитал в региона чрез осъществяване на нови форми на образователни услуги. Те ще си сътрудничат при предоставяне на логистична, организационна, административна, методическа и финансова помощ при осъществяване на съвместни образователни, квалификационни и консултантски услуги за  повишаване качеството на  човешкия и социален капитал в региона.

С подписването на договора  те декларират, че ще бъдат партньори по съвместни проекти  с усвояване  на средства от трети страни. За тази цел  Софийския университет трябва да осигури всички образователни, човешки и методически ресурси за образователна и консултантска практика, а от своя страна Общините Партньори ще съдействат за осигуряване на административна, организационна и технологична среда за качествено провеждане на образователните дейности. Срокът на действие на Договора за партньорство е до края на 2015 г.

ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА

За любителите на планината предоставяме полезна информация

Първа помощ при измръзване:

1. При повърхностно измръзване се засяга само кожата. Стоплете замръзналото място. Можете да поставите ръцете си под мишниците. Измръзналите си пръсти допрете до корема на някого.

2. Измръзналите части на тялото се разтриват със спирт и се масажират леко. Пострадалите места се размразяват постепенно с топла вода – около 28-29 градуса . Не разтривайте със сняг – тялото се охлажда допълнително и може да се нарани кожата.

3. В случай на напреднало измръзване могат да се появят мехури, които да се инфектират и превърнат в рани. Мехурите не трябва да се пукат и да не се разтрива засегнатото място. При бързо загряване се чувства жестока болка. В такива случаи за затопляне се използва температура не по-висока от телесната. Пострадалите трябва да се транспортират до болнично заведение при първа възможност.

В планината е задължително да се спазват някои основни изисквания:

   Преди тръгване на излет в планината трябва да се информираме за състоянието на снежната покривка и особено за вятъра. Запознаването с метеорологичната обстановка и с прогнозите е задължително условие. Ако има вероятност за лавинна опасност, отложете излета.  

   При мъгла е възможно да попаднете в лавина, дори на места, където при ясно време това може да се избегне.

   Тръгнете на поход с опитен водач-планинар.Водачът на групата трябва да съобщи предварително точния маршрут на близки, хижари и на Планинската спасителна служба. Излизането в планината сам е рисковано. Дори най-малкото нещастие може да причини смърт. Не проявявайте излишна смелост. Поведението на групата трябва да е подчинено на правилата за сигурност. Спазвайте указанията на водача на групата и наложената от него дисциплина. Той преценява условията и взема решения, които са задължителни за всички. Не се отделяйте от групата. При съмнение, че сте попаднали в лавинообразен район, променете маршрута или своевременно се върнете на изходния пункт. Всеки член на групата подбира дрехи, обувки, лавинен шнур, ски и щеки, за използване при възникване на лавина. Задължително е да се носят резервни дрехи, които могат да помогнат при измокряне или преохлаждане на тялото.

  ВАЖНО!

     От 01.03.2010 г. започна плащането на данък сгради и такса битови отпадъци за имотите. Заплатилите до 31.03.2010 г. ползват отстъпка от 5 %. Заплащането се извършва в Информационния център на общината.

  Адрес на общинска администрация:

  2960 с. Гърмен, обл. Благоевград

  тел. 07523/20-40, 20-47

  факс: 07523/31-79

  e-mail: obs_garmen@bitex.bg

  web: www.garmen.bg

  Последна актуализация на 31.10.2012