Център за човешки ресурси
Търсене:
Информационен бюлетин на общ. Гърмен-март 2010 г.

Разпространява се безплатно                         Март/ 2010               брой   3

                                                           ПРОГРАМА

                                                За празника на община Гърмен

(12-17 април ) 2010 г.

11 април /неделя/

10.00 ч. – откриване на празника с поход  на общинска администрация.

12 април /понеделник/

с. Гърмен

10.00 ч. – официално откриване на празника – площада на с. Гърмен

Конкурс за най-добра рисунка на тема “Пролет” от 12 до 16 април – библиотеката на с. Гърмен

13 април /вторник/

с. Огняново

10.00 ч. -  спортни състезания и забавни игри в двора на училището

Музикална програма с участието на децата от ОДЗ „Детелина”, ОУ „Пейо Яворов” и танцова група при читалище „Асен Златаров”

Кулинарна изложба

с. Гърмен

17.00 ч. - библиотеката на читалището - "Моите песни все ще се четат" - конкурс - рецитал по стихове на Иван Вазов - 160 г. от рождението  

14 април /сряда/

с. Гърмен

16.30 ч. на площада в с. Гърмен - "Кой е по-по-най в Гърмен”

15 април /четвъртък/

с. Дъбница

Общо училищно мероприятие „Празник на таланта” – пред читалището

Откриване на детска площадка в парка

18.00 ч. – програма подготвена от самодейците в читалището

19.00 ч. – музикална програма на площада

с. Гърмен

16.00 ч. - площада в с. Гърмен -  "Мини мис Пролет 2010" и "Мини мистър Пролет 2010"

19.00 ч. - кафе клуб "Атлас"-Среща с поетесата Надежда Захариева -

16 април /петък/

Програма на І-ви Международен фолклорен фестивал     „Да пеем и танцуваме заедно” 16-17 април 2010 г.

с. Гърмен

18.30 ч. – дефилиране на международните фолклорни състави – тръгване от Никополис ад Нестум до площада

19.30 ч. – програма на самодейни състави от община Гърмен на площада

17 април /събота/

с. Гърмен

18.30 ч. – среща на Кмета на общината с ръководителите на фолклорните състави

19.10 ч. – Тържествено закриване на Празника на общината с гала концерт на фолклорните състави на площада

21.30 ч. – закриване със самодиви, факли и заря

      Във връзка с 10–та годишнина от празниците на община Гърмен ще се проведе първият международен фолклорен фестивал “ Да пеем и танцуваме заедно” 16-17 април, 2010г. с участието на състави от Македония, Гърция, Украйна и България.

       Фестивалът е  важен повод да изследваме от  по-близо нови култури  с цел да познаваме по-добре различията си. Културата и културната идентичност са това, което ни прави уникални пред другите, помага ни да преодолеем различията  помежду ни и да уважаваме себе си. Фестивалът е възможност и повод да създаваме приятелства и международно сътрудничество, както и за културното и туристическото популяризиране на региона. Песни, танци и музика ще бъдат съчетани  в едно на пъстрата сцена и в сърцата на участниците.

             Кметът на община Гърмен и общинска администрация канят всички жители на общината да присъстват. За тази цел общината ще подсигури превоз /автобус/ за селата Дъбница, Дебрен и Огняново. Автобусите ще тръгват от площада на населеното място в 18,15ч., а за обратно -  в 22,30ч.

СРЕЩА     НА     ПАРТНЬОРИ

      На 25-27 март в хотел “Делта”, бе  организиран  семинар от СУ ”Св. Кл. Охридски” - Стопански факултет на тема: “Ефективни форми за участие в реализирането на проекти финансирани от  ЕС за 2010 г. от бенефициенти на регион Югозападни Родопи”.

    На семинара взеха участие  и четирите  Общини Партньори – Гърмен, Гоце Делчев, Сатовча и Хаджидимово.

    В сътрудничеството си с общините Софийския университет насочва вниманието си към:

- да се установят контакти за по широко и плодотворно партньорство „бизнес -публична администрация- неправителствени организации- научни и учебни звена” за региона.

– да се предостави актуална информация и консултация на  местните инициативни групи /МИГ/ и други представители от бизнеса и администрацията в общините от Югозападни Родопи за реализиране на проекти финансирани от ЕС.

- да се постави началото за сформиране на работни екипи по проекти със съдействието на Стопански факултет на Софийски университет.

- да се установят контакти и между работещите в момента екипи и представители на Управляващите органи по националните програми, както и мениджъри от водещи финансови, банкови, застрахователни и консултантски среди.

      За тази цел организаторите бяха поканили водещи експерти от Министерство на земеделието, храните и горите; Министерство на образованието, науката и младежта; Министерство на икономиката, енергетиката и туризма; Министерство на труда и социалната политика; Министерство на финансите; Министерство на регионалното развитие. Също така бяха поканени и мениджъри на водещи фирми от финансови, банкови, застрахователни и консултантски  среди. На семинара присъстваха и специалистите по разработване на проекти от общинските администрации, представители на местния бизнес, представители на неправителствени организации, преподаватели от Стопански факултет.

Социална дейност

УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ /над 18 години/  ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ “ ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ” С. МАРЧЕВО

Екипна оценка на всяко лице с оглед осигуряване на подходяща грижа за лицето и изготвяне на максимално ефективни индивидуални планове за работа. Индивидуална и групова работа със социален работник, трудотерапевт и рехабилитатор, целящи усвояването на основни знания и умения с оглед на индивидуалните възможности и потребности на лицето. Кинезитерапия, двигателна рехабилитация, лечебна физкултура. Социална рехабилитация и организиране на свободното време. Функционална и занимателна трудотерапия. Музикотерапия. Теренно лечение.

·        Транспорт от дома на лицето до Дневния център и обратно.

·        Храна – закуска, обяд.

Социалните услуги се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата.

Краткосрочни социални услуги – почасови

·         Кинезитерапия, двигателна рехабилитация, лечебна физкултура (ЛФК).

·         Социална рехабилитация.

·         Транспорт за определени случаи по преценка на директора на ЦСУ.

·         Теренно лечение.

    Потребителите ползващи почасови социални услуги в ДЦВХУ влизат в бройката за капацитет и заетост на местата в заведението.

Дългосрочни/пълен пакет/ социални услуги

Това са всички изброени по – горе видове социални услуги предлагани в ДЦВХУ.

      1. При пълният пакет социални услуги няма ограничение във времето за ползване на услугата, освен ако не изтича датата на решението на ТЕЛК или се обжалва такова.

      2. Пълният пакет социални услуги се извършва срещу заплащане на такси от лицата, които ги ползват. Таксите се определят с тарифа, утвърдена от Министерския съвет. За Дневните центрове тя е 30 % от размера на дохода / пенсията / на лицата, които ги ползват – Постановление 142 на МС от 20.06.2008г. чл. 2, ал. 1, т. 7. Реда и начина за ползване на услугата се уреждат с договор за ползване на социални услуги между възложителя и изпълнителя.

    3. Потребителите ползващи дългосрочни социални услуги в ДЦВХУ влизат в бройката за капацитет и заетост на местата в заведението.

За  съдействие и консултации      Център  за  социални   услуги    с. Марчево

 Е-mail: csu_marchevo

 GSM: 0882966781

На вниманието на земеделците!

 Експерти от Националната служба съвети в земеделието /НССЗ/ ще консултират земеделски производители по места в Общинските служби „Земеделие”, във връзка с кампанията за подаване на заявления за подпомагане по мярка 214 ``Агро екологични плащания`` от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Всяка година НССЗ изготвя безплатно заявленията за подпомагане по мярка 214 и предоставя консултации. Експертите ще подпомагат и тютюнопроизводителите при попълването на техните заявления. По график в община Гърмен експертите ще бъдат на посещение от 06.04. - 20.04., от 10-16ч. в общинска служба „Земеделие”.

Схемите за национални доплащания и за специфично подпомагане, които се прилагат през 2010 г.

       Наред със Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ и Схемата за плащане за ягоди и малини за преработка, през 2010 г. ще се прилагат и следните 6 схеми за национални доплащания към директните плащания:

1. схема за национални доплащания на хектар земеделска земя;

2. схема за национални доплащания за тютюн;

3. схема за национални доплащания за говеда, необвързана с производството;

4. схема за национални доплащания за крави с бозаещи телета;

5. схема за национални доплащания за клане на говеда;

6. схема за национални доплащания за овце майки и кози майки, обвързана с производството.

  Освен това, с цел преодоляване на възникналите проблеми в сектора на млечното  говедовъдство, ще бъдат прилагани и 3 специални схеми

 за поддържане на производството на краве мляко:

7. схема за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми;

8. схема за поддържане на производството на краве мляко в не облагодетелстваните райони;

9. схема за поддържане на производството на краве мляко в нитратно уязвимите зони;

За допълнителна информация и въпроси, може да се обръщате към Бизнес център с. Марчево. Практиката за получаване на информация, касаеща цялото население ще продължи и за в бъдеще по този начин. Готови сме да приемаме Вашите предложения за информация, касаеща населението.

Тел.: 0885 10 50 20

Е-mail: biznescentermarchevo@abv.bg

Адрес на общинска администрация:

2960 с. Гърмен, обл. Благоевград

тел. 07523 /20-40 ;20-47            

факс: 07523 / 31-79

е-mail: obs_garmen@bitex.bg                      

web: www.garmen.bg

Последна актуализация на 31.10.2012