Център за човешки ресурси
Търсене:
Информационен бюлетин на общ. Гърмен, октомври 2010 г.

      На 8 октомври 2010 г. община Гърмен сключи договор с Държавен фонд „Земеделие”. Договорът е по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Договорът е на стойност 3 226 198.00 лева. Срокът на изпълнение е 30 месеца. Предмета на договора е „Строителство и реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения в с. Огняново, община Гърмен”.

Общата цел на проекта „Строителство и реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения в с. Огняново, общ. Гърмен” е подобряване на условията за живот на населението чрез осигуряване на достъп до качествена водоснабдителна и канализационна  инфраструктура. Изграждането на ВиК мрежи и съоръжения е проблем не само на опазване на околната среда, но и за комплексното развитие на общината и цялостното подобряване на благосъстоянието на нейното население.

Подобряването на общинската инфраструктура ще доведе до увеличаване възможностите за използване на природните дадености за развитието на туризма, както и до създаване на алтернативни възможности за заетост на населението.

Конкретните цели на проекта са:

          Реконструкция на част от водопроводната мрежа по улици в селото;

          Изграждане на помпена станция с тласкателен водопровод;

          Изграждане на резервоар и захранващ водопровод за „висока” зона;

На 22 октомври 2010 г. община Гърмен внесе два нови проекта – единият отново по мярка 321, а другият по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013.

Проектът по мярка 321 е с наименование „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в село Горно Дряново и село Ковачевица”, като се кандидатства за финансово подпомагане на стойност 3 221 413.88 лева без ДДС.

Целите на проекта (общи и конкретна) са следните:

Общата цел на този проект е подобряване условията на живот на жителите от община Гърмен чрез осигуряване на достъп до качествена водоснабдителна услуга и инфраструктура.

Конкретни цели:

1.      Подобряване качеството на водопроводната мрежа

2.      Опазване и подобряване на водните ресурси в община Гърмен

3.      Осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването в селата Горно Дряново и Ковачевица

4.      Осигуряване процеса на развитие на местната икономика и ограничаване изселването на млади хора

5.      Създаване на устойчиво развитие чрез инвестиране в основната инфраструктура, което да доведе до преодоляване на различията между селските райони и агломерационните ареали

        Проектът по мярка 322 е с наименование „Облагородяване на пет села в община Гърмен” и подобекти

- „Рехабилитация на парк в село Гърмен, община Гърмен”;

- „Рехабилитация на парк в село Дъбница, община Гърмен”;

- „Реконструкция на площад и улични тротоари в село Огняново, община Гърмен”;

- „Реконструкция на площад, улици, улични тротоари и бордюри в село Осиково, община Гърмен”;

- „Рехабилитация на парк и реконструкция на площад, улични тротоари и бордюри в село Скребатно, община Гърмен”;

            По този проект се кандидатства за финансова помощ от 1 719 073.47 лева.

           Обща цел: Подобряване на социалната и уличната инфраструктура

           Проектното предложение е насочено към изпълнението на Приоритет 2 “Развитие на транспортната, инженерно-техническата и социалната инфраструктура” от Общинския план за развитие на община Гърмен 2007-2013 год. Проектът е конкретна стъпка в реализацията на Цел 2.3. от плана - “Изграждане и реконструкция на социална инфраструктура”.

Обект на настоящото проектно предложение е обновяването и развитието на селата Гърмен, Дъбница, Огняново, Осиково и Скребатно, тъй като в тях е съсредоточено над 35% от населението на общината. Тези села задават облика на общината и предвидените дейности по тяхното облагородяване ще допринесат за подобряване на средата за живот в тях, което е и целта на мярката, по която се кандидатства.

            Конкретни цели на проекта:

Конкретната цел на проекта е облагородяването на пет села в община Гърмен с цел подобряване средата за живот там и ограничаване на миграцията, особено сред младите хора. С проекта ще се реализират:

рехабилитация на парк в село Гърмен чрез реконструкция и обновяване на алейната мрежа, почистване на съществуващата едроразмерна растителност и ново озеленяване, съвременно осветление, монтиране на нови пейки, детски площадки за деца до 5 и такива за деца над 5 години; реконструкция на спортно съоръжение, както и ново парково обзавеждане и съоръжения;  рехабилитация на парк в село Дъбница чрез подмяна на настилките и реконструкция на алеите, монтиране на съвременно парково осветление, изграждане на детска площадка, почистване и подмладяване на съществуващата дървесна и храстова растителност, ново озеленяване, изграждане на чешма-фонтан, както и реконструкция на улични тротоари и бордюри в селото; реконструкция на площад в село Огняново чрез подмяна на настилките, увеличаване на зелените площи и осигурено поливане, места за сядане, съвременно площадно осветление, малък паркинг за инвалиди, както и реконструкция на улични тротоари в селото; реконструкция на площад в село Осиково чрез подмяна на настилките и облицовките, ремонт на металната ограда, оформяне и обогатяване на декоративната растителност, оформяне на детски кът, монтиране на цветарници и парапети, нови места за сядане; осветление, както и реконструкция на улици, тротоари и бордюри в селото; рехабилитация на парк в село Скребатно чрез почистване на съществуващата едроразмерна растителност и засаждане на нова, монтиране на нови места за сядане, съвременно осветление, както и реконструкция на площада, тротоари и бордюри в селото.

  С реализирането на проекта ще се подобри транспортната инфраструктура в тези села и ще се осигури достъпа на местни и външни граждани, туристи и представители на бизнеса до обществени, социални и жилищни сгради, както и площите предмет на настоящото проектно предложение ще придобият нов съвременен облик и ще се превърнат в привлекателно място за отмора и социални контакти. Предвидените за изграждане детски площадки и съоръжения ще допринесат за нормалното физическо развитие на децата. Проектът е разработен с цел обновяване на средата като цяло и запазване на традицията.

  Селата ще се превърнат в по-привлекателно място не само за местните жители, но и за многобройните туристи. Изграждането на една безопасна, устойчива и с високо екологично качество среда, ще затвърди тенденцията за туристическия облик на община Гърмен.

  Информация за текущи проекти по оперативните програми

       От 15 октомври до 15 ноември 2010 г. ще се приемат проекти по Националната програма по пчеларство. Проектите се приемат в Дирекция „Животновъдство” на Министерство на земеделието и храните.

  Европейската комисия /ЕК/ e одобрила Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013 на 14.09.2010 г.

          В Националната програма по пчеларство е предвидено финансиране на следните дейности по Мярка „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари”.

      1. Разработване, отпечатване и разпространение на Практическо ръководство за „Добри пчеларски практики”. – Тази дейност ще финансира разработване на практическо ръководство за Добри пчеларски практики, вкл. образци на документи към ръководството. Кандидати, които ще бъдат допуснати тук са също браншови пчеларски организации, асоциации и сдружения на пчелари, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел.

       2. Обучение на обучаващи - квалификация и преквалификация на кадрите обучаващи пчелари и пчелари-проверители. - По тази дейност ще се финансира проект на тема: Разработване на програма за обучители. Могат да кандидатстват браншови пчеларски организации, асоциации и сдружения на пчелари, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел.

     3. Популяризиране на български пчелни продукти, както и биологично произведени такива. - Тази дейност ще финансира проект за Популяризиране на биологични пчелни продукти. Могат да кандидатстват сдружения на пчелари свързани с биологичното пчеларство, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, подкрепящи и подпомагащи развиване на биологично пчеларство. Освен това ще се финансира и проект Популяризиране на пчелните продукти, като тук могат да кандидатстват браншови пчеларски организации, асоциации и сдружения на пчелари, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел.

             Кандидатът има право да кандидатства еднократно по всеки един от секторите на мерките по Националната програма по пчеларство в рамките на една финансова година. За една финансова година кандидатът няма право да подава второ заявление за подпомагане по мярка и сектор, по който през същата година има подадено и одобрено заявление за подпомагане и сключен договор.

  За съдействие и консултация се обръщайте към Бизнес център -  с. Марчево.

  Тел.: 0885 10 50 20

  Е-mail: biznescentermarchevo@abv.bg

  Благотворителна дейност

                 

           През месец октомври приятно бяха изненадани потребителите на защитеното жилище в с. Марчево от софийската фирма “Кинг Стърдж” ЕООД. Президентът на фирмата Джеймс Кинел по собствена инициатива направи дарение от  дънки, блузи с дълъг ръкав, панталони, поли, рокли, тениски, чорапи, колани, чанти, обувки и книги.

           Друго дарение бе получено от Ефтимия Дакова от гр. Гоце Делчев. Тя също подари на хората нуждаещи се от специални грижи  якета, палта, елеци, тениски, блузи, потници, поли, ризи и дамски ботуши.

           Дневния център  за възрастни хора /над 18 години/ с увреждания “Вяра, Надежда, Любов” – с. Марчево благодари на своите дарители за материалната и моралната подкрепа на  потребителите на центъра.

  При нужда за  съдействие  може да се обръщате към  Центъра  за  социални   услуги    с. Марчево на следния адрес:

   Е-mail: csu_marchevo@abv.bg

   GSM: 0882 966 781

  Местни данъци – 2010 г.

  Данъчна служба на община Гърмен приканва жителите на общината, които не са си заплатили дължимите данъци  да го направят в определените за това срокове.Плащането на данък сгради и такса битови отпадъци за имотите е със срок до 30.11.2010г. Заплащането на всички такси се извършва в Информационния център на общината.

  Култура и образование

  СОУ “Йордан Йовков” – с. Рибново откри новата училищна трапезария, която бе ремонтирана със средства заделени от делeгирания бюджет на училището. В трапезарията децата от месец октомври получават топла и питателна храна. В момента в нея се хранят 80 деца, от които 39 прихождащи ученици от съседното село Осиково и 41 първокласници.

      За допълнителна информация и въпроси, може да се обръщате към Бизнес център с. Марчево. Практиката за получаване на информация, касаеща цялото население ще продължи и за в бъдеще по този начин. Готови сме да приемаме Вашите предложения за информация, касаеща населението.

  Тел.: 0885 10 50 20

  Е-mail: biznescentermarchevo@abv.bg

  Адрес на общинска администрация:

  2960 с. Гърмен, обл. Благоевград

  тел. 07523 /20-40; 20-47            

  факс: 07523 / 31-79

  е-mail: obs_garmen@bitex.bg                      

  web: http://www.garmen.bg/

  Последна актуализация на 31.10.2012