Център за човешки ресурси
Търсене:
Бюлетин "Бюро по труда" 02. 2010 г.

ПАЗАРЪТ НА ТРУДА И УСЛУГИТЕ ПО ЗАЕТОСТТА ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2010 Г. В ГОЦЕДЕЛЧЕВСКИ РЕГИОН  

   Район Гоце Делчев е разположен в югозападната част на България. В него живеят 73 702 души. Икономически активното население възлиза на 39 560 души. Разпределено по общини е както следва: Гоце Делчев - 17 0130, Хаджидимово - 5 461, Гърмен - 7 618 и Сатовча - 9 468. Административно-териториалната структура на района се формира от 56 населени места и 4 общини. Равнището на безработица през месеца в района е 11.32%, което е с 0.43 пункта по-високо в сравнение с предходния месец. Броят на безработните е 4 479 души. От регистрираните безработни делът на жените е 47.7%. Делът на продължително безработните с регистрация над 1 година е 22.5%, а на лицата с намалена работоспособност - 2.4%.

   Разпределението по общини на търсещите работа чрез Дирекция „Бюро по труда”  към 28. 02. 2010 г. е:

 

Всичко

Продължително

безработни над 1 г.

С намалена работоспособност

Безработни до 29 г.

Безработни над 50 г.

Община

общо

% на безработица

в т. ч. жени

брой

%

брой

%

брой

%

брой

%

Гоце Делчев

1719

10.10 %

761

239

13.9 %

49

2.9%

290

16.9%

698

40.6%

Х. Димово

801

14.67 %

414

139

17.4 %

6

0.7%

106

13.2%

320

40.0%

Гърмен

1055

13.85 %

509

280

26.5 %

27

2.6%

208

19.7%

367

34.8%

Сатовча

904

9.55 %

452

348

38.5 %

27

3.0%

149

16.5%

355

39.3%

Всичко

4479

11.32 %

2136

1006

22.5 %

109

2.4%

753

16.8%

1740

38.8%

   В образователната структура най-голям дял имат безработните с основно и по-ниско образование – 54 %, а най - малък дял имат висшистите – 5.2 %.

Община

Образователна структура

Висше

Средно специално и професионално

Основно

Начално и по-ниско

Гоце Делчев

115

802

228

574

Хаджидимово

42

433

262

64

Гърмен

35

282

196

542

Сатовча

40

311

303

250

Всичко

232

1828

989

1430

   Входящият поток от безработни в ДБТ през отчетния месец е 491 лица. От тях, младежите на възраст до 29 години са 132.

Последна актуализация на 31.10.2012