Център за човешки ресурси
Търсене:
Бюлетин "Бюро по труда" 03. 2010 г.

   Район Гоце Делчев е разположен в югозападната част на България. В него живеят 73 702 души. Икономически активното население възлиза на 39 560 души. Разпределено по общини е както следва: Гоце Делчев - 17 0130, Хаджидимово - 5 461, Гърмен - 7 618 и Сатовча - 9 468. Административно-териториалната структура на района се формира от 56 населени места и 4 общини. Равнището на безработица през месеца в района е 11.19%, което е с 0.13 пункта по-високо в сравнение с предходния месец. Броят на безработните е 4 428 души. От регистрираните безработни делът на жените е 47.2%. Делът на продължително безработните с регистрация над 1 година е 23.8%, а на лицата с намалена работоспособност - 2.3%.

Разпределението по общини на търсещите работа чрез Дирекция „Бюро по труда”  към 31. 03. 2010 г. е:

Всичко

Продължително

безработни над 1 г.

С намалена работоспособност

Безработни до 29 г.

Безработни над 50 г.

Община

общо

% на безработица

в т. ч. жени

брой

%

брой

%

брой

%

брой

%

Гоце Делчев

1698

9.98 %

752

255

15.0 %

43

2.5%

280

16.5%

713

42.0%

Х. Димово

788

14.43 %

397

146

18.5 %

6

0.8%

110

14.0%

310

39.3%

Гърмен

1039

13.64 %

497

289

27.8 %

28

2.7%

203

19.5%

364

35.0%

Сатовча

903

9.54 %

442

364

40.3 %

25

2.8%

143

15.8%

360

39.9%

Всичко

4428

11.19 %

2088

1054

23.8 %

102

2.3%

736

16.6%

1740

39.5%

   В образователната структура най-голям дял имат безработните с основно и по-ниско образование – 54.1 %, а най - малък дял имат висшистите – 5.2 %.

Община

Образователна структура

Висше

Средно специално и професионално

Основно

Начално и по-ниско

Гоце Делчев

122

797

226

553

Хаджидимово

42

417

266

63

Гърмен

29

276

204

530

Сатовча

38

312

302

251

Всичко

231

1802

998

1397

   Входящият поток от безработни в ДБТ през отчетния месец е 384 лица. От тях, младежите на възраст до 29 години са 94.

Последна актуализация на 31.10.2012