Център за човешки ресурси
Търсене:
Бюлетин "Бюро по труда" 04. 2010 г.

   Район Гоце Делчев е разположен в югозападната час на България. В него живеят 73702 души.

   Икономически активното население възлиза на 39560 души. Разпределено по общини е както следва - Гоце Делчев - 17013, Хаджидимово - 5461, Гърмен - 7618 и Сатовча - 9463.

   Административно-териториалната структура на района се формира от 56 населени места и 4 общини.

   Равнището на безработица през месеца в района е 11.10%, което е с 0.09 пункта по-ниско в сравнение с предходния месец. Забелязва се тенденция на лек спад на равнището на безработица през последните два месеца. Броят на безработните е 4392 души.

   От регистрираните безработни делът на жените е 47,5%. Делът на продължително безработните лица с регистрация над 1 година е 25% , а на лицата с намалена работоспособност - 2.1 %.

   Разпределението по общини на търсещите работа чрез Дирекция "Бюро по труда" към 30.04.2010 г. е:

 

Всичко

Продължително безработни над 1 г.

С намалена работоспособност

Безработни до 29 г.

Безработни над 50 г.

Община

общо

% на безра­ботица

в т.ч, жени

брой

%

брой

%

брой

%

Брой

%

Гоце Делчев

1746

10,26%

780

278

15.9%

40

2.3%

285

16.3%

728

41.7%

Хаджидимово

771

14.12%

380

161

20.9%

6

0.8%

111

14.4%

324

42.0%

Гърмен

1017

13.35%

490

298

29.3%

25

2.5%

201

19.8%

355

34.9%

Сатовча

858

9.06%

436

362

42.2%

21

2.4%

140

16.3%

329

38.3%

Всичко

4392

11.10%

2086

1099

25.0%

92

2.1%

737

16.В%

1736

39.5%

   В образователната структура най-голям дял имат безработните с основно и по-ниско образование - 54.4%, а най-малък дял имат висшистите - 5.1%.

 

Образователна структура

Община

Висше

Средно специално и професионално

Основно

Начално

И ПО-НИСКО

Гоце Делчев

121

816

255

554

Хаджидимово

41

394

270

66

Гърмен

26

274

191

526

Сатовча

38

291

276

253

Всичко

226

1775

992

1399

 

 

 

 

 

   Входящият поток от безработни в ДБТ през отчетния месец е 424 лица. От тях, младежите на възраст до 29 години са 104.

Последна актуализация на 31.10.2012