Център за човешки ресурси
Търсене:
Бюлетин "Бюро по труда" 05. 2010 г.

   Район Гоце Делчев е разположен в югозападната част на България. В него живеят /3702 души. Икономически активното население възлиза на 39560 души, Разпределено по общини е както следва: Гоце Делчев - 17013, Хаджидимово - 5461, Гърмен - 7618 и Сатовча - 9468. Административно-териториалната структура на района се формира от 56 населени места и 4 общини. Равнището на безработица през месеца в района е 10.71%, което е с 0.39 пункта по-ниско в сравнение с предходния месец. Остава тенденцията на спад на равнището на безработица през последните три месеца. Броят на безработните е 4237 души. От регистрираните безработни делът на жените е 48.4%. Делът на продължително безработните лица с регистрация над 1 година е 25.8% , а на лицата с намалена работоспособност - 2.1%. Разпределението пообщини на търсещите работа чрез Дирекция "Бюро по труда" към 31.05.2010 г. е:

Всичка

Продължително безработни над 1 г.

С намалена работоспособност

Безработни до 29 г.

Безработни над 50 г.

Община

общо

% на безра­ботица

в т. ч.жени

брой

%

брой

%

брой

%

Брой

%

Гоце Делчев

1693

9.95%

764

278

16.4%

42

2,5%

279

16.5%

707

41.8%

Хаджидимово

706

12.93%

354

160

22.7%

4

0.6%

101

14.3%

303

42.9%

Гърмен

1000

13.13%

495

304

30.4%

24

2.4%

198

19.8%

356

35.6%

Сатовча

838

8.85%

436

353

42.1%

18

2.1%

131

15.6%

325

38.8%

Всичко

4237

10.71%

2049

1095

25.8%

88

2.1%

709

16.7%

1691

39.9%

най-малък дял имат висшистите - 5.2%.

Община

Образователна структура

 

Висше

Средно специално и професионално

Основно

Начално и по-ниско

Гоце Делчев

122

820

267

484

Хаджидимово

36

382

226

62

Гърмен

25

294

2-10

441

Сатовча

37

307

283

211

Всичко

220

1803

1016

1198

Последна актуализация на 31.10.2012