Център за човешки ресурси
Търсене:
Бюлетин "Бюро по труда" 07. 2010 г.

Район Гоце Делчев е разположен в югозападната част на България. В него живеят 73702 души. Икономически активното население възлиза на 39560 души. Разпределено по общини е както следва: Гоце Делчев -17013, Хаджидимово - 5461, Гърмен - 7618 и Сатовча - 9468. Административно-териториалната структура на района се формира от 56 населени места и 4 общини.

Равнището на безработица през месеца в района е 9.79%, което е с 0.47 пункта по-ниско в сравнение с предходния месец. Остава тенденцията на спад на равнището на безработица през последните пет месеца. Броят на безработните е 3874 души. От регистрираните безработни делът на жените е 48.7%. Делът на продължително безработните лица с регистрация над 1 година е 30.3% , а на лицата с намалена работоспособност - 2.3%. Разпределението по общини на търсещите работа чрез Дирекция "Бюро по труда" към 31.07.2010 г. е:

Всичко

П ро дь л ж и те л н о безработни над 1 г.

С намалена работоспособност

Безработни до 29 г.

Безработни над 50 г.

Община

общо

% на безра­ботица

в т.ч. жени

Брой

%

брой

%

брой

%

Брой

%

Гоце Делчев

1520

8.93%

694

304

20.0%

43

2.8%

258

17.0%

631

41.5%

Хаджидимово

616

11.28%

316

181

29.4%

5

0.8%

85

13.8%

232

45.8%

Гърмен

959

12.59%

473

327

34.1%

24

2.5%

203

21.2%

335

34.9%

Сатовча

779

8.23%

404

360

46.2%

16

2.1%

122

15.7%

307

39.4%

Всичко

3874

9.79%

1887

1172

30.3%

88

2.3%

668

17.2%

1555

40.1%

В образователната структура най-голям дял имат безработните с основно и по-ниско образование - 53%, а най-малък дял имат висшистите - 6.1%.

Образователна структура

Община

Висше

Средно специално и професионално

Основно

Начално и по-ниско

Гоце Делчев

136

725

263

396

Хаджидимово

43

316

196

61

Гърмен

24

261

      232

442

Сатовча

32

284

263

200

Последна актуализация на 31.10.2012