Център за човешки ресурси
Търсене:
Бюлетин "Бюро по труда" 11.2010 г.

Равнището на безработица през месеца в района е 8.72%, което е с 0.04 пункта по-ниско в сравнение с предходния месец. Продължава трайната тенденция на спад на равнището на безработица от началото на годината. Броят на безработните е 3448 души. От регистрираните безработни делът на жените е 48.7%. Делът на продължително безработните лица с регистрация над 1година е 35.0% , а на лицата с намалена работоспособност - 2.7%. Разпределението по общини на търсещите работа чрез Дирекция "Бюро по труда" към 30.11.2010 г. е:

Всичко

Продължително безработни над 1 г.

С намалена работоспособност

Безработни до 29 г.

Безработни над 50 г.

Община

общо

% на безра­ботица

в т.ч.

жени

Брой

%

брой

%

брой

         %   

Брой

%

Гоце Делчев

1327

7.80%

631

308

23.2%

34

2.6%

192

14.5%

587

44.2%

Хаджидимово

499

9.14%

241

195

39.1%

5

1.0%

76

15.2%

229

45.9%

Гърмен

925

12.14%

454

351

37.9%

37

4.0%

197

21.3%

347

37.5%

Сатовча

697

7.36%

352

354

50.8%

16

2.3%

103

14.8%

289

41.5%

Всичко

3448

8,72%

1678

1208

35.0%

92

2.7%

568

16.5%

1452

42.1 %

В образователната структура най-голям дял имат безработните с основно и по-ниско образование - 55.4%, а най-малък дял имат висшистите - 5.7%.

Образователна структура

Община

Висше

Средно специално и професионално

Основно

Начално и по-ниско

Гоце Делчев

112

623

302

290

Хаджидимово

28

224

178

69

Гърмен

20

243

213

449

Сатовча

35

252

242

168

Последна актуализация на 31.10.2012