Център за човешки ресурси
Търсене:
Бюлетин "Бюро по труда" 01.2011 г.

Равнището на безработица през месеца в района е 9.56%, което е с 0.63 пункта по-високо в сравнение с предходния месец. Броят на безработните е 3781 души. От регистрираните безработни делът на жените е 46.4%. Делът на продължително безработните лица с регистрация над 1 година е 33.2%, а на лицата с намалена работоспособност - 2.8%. Разпределението по общини на търсещите работа чрез Дирекция "Бюро по труда" към 31.01.2011

Всичко

Продължително безработни над 1 г.

С намалена работоспособност

Безработни до 29 г.

Безработни над 50 г.

Община

общо

% на безра­ботица

в т.ч. жени

Брой

%

брой

%

брой

%

Брой

%

Гоце Делчев

1491

8.76%

659

315

21.1%

40

2.7%

237

15.9%

630

42.3%

Хаджидимово

532

9.74%

247

201

37.8%

9

1.7%

78

14.7%

231

43.4%

Гърмен

1015

13.32%

478

374

36.8%

40

3.9%

225

22.2%

377

37.1%

Сатовча

743

7.85%

371

364

49.0%

16

2.2%

122

16.4%

296

39.8%

Всичко

3781

9.56%

1755

1254

33.2%

105

2.8%

662

17.5%

1534

40.6%

В образователната структура най-голям дял имат безработните с основно и по-ниско образование - 56.6%, а най-малък дял имат висшистите - 5.4%.

Последна актуализация на 31.10.2012