Център за човешки ресурси
Търсене:
Бюлетин "Бюро по труда" 05.2011 г.

Равнището на безработица през месеца в района е 9.02%, което е с 0.19 пункта по-ниско в сравнение с предходния месец. Броят на безработните е 3567 души. От регистрираните безработни делът на жените е 49.0%. Делът на продължително безрабошите лица с регистрация над 1 година е 34.5%, а на лицата с намалена работоспособност - 3.3%. Разпределението по общини на търсещите работа чрез Дирекция "Бюро по труда" към 31.05..2011 г. е:

 

 

Всичко

Продължително безработни над 1 г.

С намалена работоспособност

Безработни до 29 г.

Безработни над 50 г.

Община

общо

% на безра­ботица

в т.ч. жени

Брой

%

брой

      %

брой

%

Брой

%

Гоце Делчев

1292

7.59%

600

329

25.5%

42

3.3%

203

15.7%

550

42.6%

Хаджидимово

505

9,25%

243

189

37.4%

7

1.4%

80

15.8%

227

45.0%

Гърмен

989

12.98%

480

371

37.5%

45

4.6%

209

21.1%

373

37.7%

Сатовча

7В1

8.25%

426

341

43.7%

25

3.2%

122

15.6%

320

41.0%

Всичко

3567

9.02%

1749

1230

34.5%

119

3.3%

614

17.2%

1470

41.2%

Последна актуализация на 31.10.2012